Algemene Voorwaarden 50 For Fit

Artikel 1 Begrippen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

50 For Fit:                  

50 For Fit, gevestigd aan de Geraniumstraat 9 (1338 XE) in Almere onder KvK-nummer 67292437 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fraser. 

 

Deelnemer:              

Natuurlijk persoon, in de hoedanigheid van consument die de overeenkomst aangaat met 50 For Fit voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten. 

 

Partijen:                    

50 For Fit en deelnemer samen. 

 

Locatie:  

Een tussen 50 For Fit en deelnemer afgesproken trainingslocatie. 

 

Overeenkomst:        

De overeenkomst gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en 50 For Fit schriftelijk overeenkomen, welke activiteiten 50 For Fit aan de deelnemer zal verzorgen. 

 

Activiteit(en):            

Onder andere - maar niet uitsluitend - Personal Training, leefstijl coaching, voedingsadvies, fitness en vitaliteit. 

 

Website:                  

https://www.50forfit.nl/

 

Coin:                          

Betaalmethode via de Virtuagym applicatie. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen de deelnemer en 50 For Fit ter uitvoering van één of meerdere activiteiten. 

2. De deelnemer wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. 

3. Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij 50 For Fit en/of nadat de deelnemer schriftelijk (of elektronisch) akkoord heeft gegeven op een aanbod van 50 For Fit. 

4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. 50 For Fit voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Het betreft hier echter geen inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat 50 For Fit niet instaat voor het succes en welsalgen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. 

2. 50 For Fit heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats na totstandkoming van de overeenkomst onder de afgesproken betalingsvoorwaarden. 

4. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat 50 For Fit tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de deelnemer  er niet voor heeft gezorgd dat 50 For Fit tijdig kan beginnen, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten of uren voor rekening van deelnemer. 

5. Rechten van de deelnemer uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij anders overeengekomen. 

6. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakeformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de activiteiten. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de deelnemer zo snel mogelijk aan 50 For Fit door te geven. 

7. De activiteiten vinden plaats op locatie: Prozastraat 111C (1321 GZ) Almere. De deelnemer kan een afspraak maken via de Virtuagym app of via WhatsApp. Op de Virtuagym app zijn de volgende gebruikersvoorwaarden van toepassing: https://virtuagym.com/nl/virtuagym-terms. Hoe Virtuagym met persoonsgegevens omgaat is te vinden op https://business.virtuagym.com/nl/privacyverklaring/

8. Indien door welke omstandigheden dan ook een ingeplande afspraak niet door kan gaan, dan dient de deelnemer de verhindering 24 uur voordat de training begint kenbaar te maken aan 50 For Fit. Dit kan via de Virtuagym app of via WhatsApp. Afmelding binnen 24 uur is kosteloos. Afmelding later dan 24 uur is wordt verrekend met coins, waarbij het niet mogelijk is om de afspraak in te halen. 

9. Per training (waarbij de deelnemer daadwerkelijk aanwezig is) ontvangt de deelnemer standaard  € 1 korting. 

 

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden 

1. Alle prijzen die 50 For Fit hanteert zijn in euro’s en inclusief 9% BTW. 

2. 50 For Fit heeft het recht om haar prijzen tussentijds te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 

3. Voor elke factuur van 50 For Fit geldt een betalingstermijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

4. Betaalt de deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn, dan is 50 For Fit gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de deelnemer in verzuim is. 

5. Wanneer de deelnemer in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan 50 For Fit verschuldigd. 

6. Wanneer de deelnemer niet tijdig betaalt, mag 50 For Fit haar verplichtingen opschorten totdat de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

7, In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de deelnemer, zijn de vorderingen van 50 For Fit op de deelnemer direct opeisbaar. 

8. Weigert de deelnemer zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan 50 For Fit te betalen. 

 

Artikel 5 Informatieverstrekking en privacy 

1.    De deelnemer stelt alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste   vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan 50 For Fit.  De deelnemer staat in voor de juistheid van deze gegevens. 

2.     50 For Fit gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer en is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar deelnemers en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van 50 For Fit gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

3.     50 For Fit werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). 

4.     50 For Fit heeft voor zover mogelijk met derde software leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten, 


Artikel 6 Duur van de overeenkomst 

1.    De overeenkomst wordt telkens aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2.     De overeenkomst is maandelijks (schriftelijk) opzegbaar met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. 

 

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht

1.      50 For Fit behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen enzovoort, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.      De deelnemer mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 50 For Fit (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

3.      Indien de deelnemer de voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding onmiddellijk een opeisbare boete van € 1.000. 

4.      Daarnaast verbeurt de deelnemer een bedrag van € 50,00 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 

5.      Voor het verbeuren van deze boete is geen ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig, ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 

6.      50 For Fit blijft gerechtigd om schadevergoeding te vorderen

 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en overmacht 

1.     Deelname aan een van de activiteiten van 50 For Fit geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. 50 For Fit is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. 

2.     Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Ook dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben. 

3.     50 For Fit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door 50 For Fit georganiseerde activiteiten. 50 For Fit is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de 50 For Fit. Tevens is 50 For Fit t niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

4.     De deelnemer is jegens 50 For Fit aansprakelijk indien 50 For Fit op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de 50 For Fit De deelnemer vrijwaart 50 For Fit voor schade die hij of zij bij eventuele andere deelnemers veroorzaakt.

5.     50 For Fit is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 50 For Fit.  

6.     Indien 50 For Fit aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die verband houdt met de overeenkomst tussen partijen. 

7.     Indien 50 For Fit aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid slechts beperkt tot het bedrag dat de deelnemer voor de betreffende dienst heeft betaald. 

8.     50 For Fit is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 50 For Fit is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. 

9.     Als een overmachtsituatie langer dan 14 kalenderdagen duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 9 Recht op ontbinding 

1.       De deelnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer 50 For Fit toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.        50 For Fit heeft het recht de overeenkomst met de deelnemer te ontbinden, indien de deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel te vrezen heeft dat de klant niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen. 


Artikel 10 Overige bepalingen

1.       Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.        Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

3.        De Nederlandse burgerlijke rechter op de plaats waar 50 For Fit is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

4.       Partijen proberen geschillen altijd eerst onderling op te lossen. 

 

Laatstelijk gewijzigd op 27 november 2020.